specialist in cosmetische en medische tatoeage
specialist in cosmetische en medische tatoeage Our Salon Opening Times We Work Every Day a Week

Opening time

  • Monday
  • Tuesday 11.00 - 22.00 locatie Waspik
  • Wednesday 11.00 - 22.00 locatie Waspik
  • Thursday 11.00 - 22.00 locatie Waspik
  • Friday 11.00 - 20.00 locatie Waspik
  • Saturday 11.00 - 18.00 locatie Waspik
  • Sunday


Book Online

* Please Fill Required Fields *
Kerkstraat 20, 5165 C.G. Waspik
Semsstraat 30, 9501 G.B. Stadskanaal
Phone: 06 - 4673 2080
Email: info@hennita.nl
Web: www.hennita.nl
Web: www.medischetattoo.nl

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HENNITA WILTS COSMETISCHE & MEDISCHE TATOEAGE

1 ALGEMEEN Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Hennita Wilts en de cliënt waarop Hennita Wilts deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 INSPANNINGEN HENNITA WILTS Hennita Wilts zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Hennita Wilts zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 AFSPRAKEN De cliënt dient verhindering van de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uren (op werkdagen) voorafgaand aan de afspraak aan Hennita Wilts te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Hennita Wilts het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen of komt de waardebon te vervallen.

Indien cliënt meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Hennita Wilts de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien cliënt meer dan 45 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Hennita Wilts de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.

Hennita Wilts moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4 BETALING

BETALING MHP: Bij een behandelingen als Micro Haar Pigmentatie wordt er een hele dag gereserveerd.

1. Wij vragen voor de reservering een aanbetaling van €150 die natuurlijk wordt verrekend met uw totale behandelbedrag. U krijgt hiervan een factuur via de mail die u tijdig dient te betalen.

2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling het resterende geldbedrag van de behandeling en eventuele producten contant, pin ( + 3% van eindbedrag) of via QR-code betaling te voldoen.

3. Wij vragen u bij annuleren van de gemaakte afspraak in verband met de lengte van de afspraak dit uiterlijk 3 werkdagen voor de behandeling te doen. Zodat wij de mogelijkheid hebben om nog een andere cliënt in te plannen. Wanneer dit niet wordt nagekomen houden wij als zijnde Hennita Wilts Cosmetische & Medische Tatoeage ons het recht voor om 50% van het afgesproken behandeltarief in rekening te brengen voor de gemaakte kosten. Hennita Wilts moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

BETALING COSMETISCHE, MEDISCHE EN HUIDVERBETERING: Hennita Wilts vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Hennita Wilts vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin ( + 3% van eindbedrag) of via QR-code betaling te voldoen.

5 PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY De cliënt voorziet Hennita Wilts vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Hennita Wilts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Hennita Wilts neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een bestand. Hennita Wilts behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hennita Wilts zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6 GEHEIMHOUDING Hennita Wilts is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hennita Wilts verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 AANSPRAKELIJKHEID Hennita Wilts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hennita Wilts is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Hennita Wilts is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Hennita Wilts.

9 GARANTIE Hennita Wilts geeft de cliënt 1 jaar garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: 1. De behandeling tussentijds door een andere salon is behandeld 2. De cliënt zich niet heeft gehouden aan de meegegeven nazorg-instructies 3. De cliënt geen nabehandeling (bij PMU) heeft ondergaan (tenzij in overleg anders is afgesproken)

10 BESCHADIGING EN DIEFSTAL Hennita Wilts heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Hennita Wilts meldt diefstal altijd bij de politie.

11 KLACHTEN Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk contact op te nemen en dit bespreek maken, zonodig met foto’s. Er wordt dan een passende oplossing aangeboden of Hennita Wilts zal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Hennita Wilts en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

De behandelingen die door Hennita Wilts worden uitgevoerd wordt continu gestreefd naar het verbeteren van uiterlijke kwaliteit. Service, kwaliteit, zorg en nazorg staan hier voorop!

12 BEHANDELING Voor de behandeling van de Permanent Make Up wordt met cliënt overlegt wat de mogelijkheden zijn tijdens een intakegesprek. Indien de cliënt onze adviezen niet opvolgt wat betreft de kleur of vorm van de behandeling, zijn de consequenties voor eigen risico. Hennita Wilts behoudt het recht om een behandeling te weigeren indien Hennita Wilts niet achter de vorm of kleur staat die cliënt wenst, dit betreft de Permanent Make Up behandelingen.

13 BEHOORLIJK GEDRAG De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hennita Wilts het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.

14 RECHT Op elke overeenkomst tussen Hennita Wilts en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.